INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
Žilinská univerzita - Stravovacie zariadenie, Posluchárne RS - Ing.arch. J. Ulicný 1997

Objekt stravovacieho zariadenia vo vysokoškolskom areáli "Veľký Diel" je situovaný v križovaní peších trás zón bývania a výučby. Objemové vyjadrenie funkčných celkov (odbyt, výroba-zásobovanie, kryt CO) a ich dispozičné vzťahy sú riešené v troch úrovniach so zvýšenou vstupnou halou v priečnej osi objektu. V objekte R sú sústredené 3 auditóriá s kapacitou 200 miest a v objekte S sú menšie posluchárne o kapacitách 60 - 80 miest.