IN®INIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ©KOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail :iposs@iposs.sk

Ekonomická univerzita Bratislava 2. stavba -Ing.arch. H. Kupec, Ing.arch. J. Uličný, Ing.arch. J. Fecanin 1995

-II. stavba ekonomickej univerzity - materiálovo naväzuje na prvú stavbu, ale je na nej pozna» uvolnenie striktného dodavatelského diktátu z minulých rokov. Prudký rozvoj stavebného trhu a technológii umoľnil posun v kvalite architektúry v porovnaní s prvou stavbou s predchádzajúceho obdobia.