INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
DUNAJSKÝ KLUB - Ing.arch. J. Fecanin, Ing.arch. J. Uličný, Ing.arch. H. Kupec, Ing.arch. Š. Polakovič 1996
Areál Dunajského klubu predstavuje jeden z najkrajších potenciálov pre športovorekreačnú funkciu na brehu Dunaja v rámci Bratislavy. Úspešnosť projekut je postavená na synergickom efekte kumulácie vzájomne sa podporujúcich a doplňujúcich športovo rekreačných aktivít. Realizácia projektu bola započatá v roku 1993 rekonštrukciou a obnovou funkcionalistickej budovy Slovenského veslárskeho klubu. Nasleduje budova Fitness Klubu, rozvojová štúdia ďalej uvažuje s obnovením časti Pečenského ramena a vytvorením atraktívneho prístaviska malých plavidiel, spolu s vybavenosťou maríny a realizáciou ubytovacej kapacity.